Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Název: Mamalatté

Sídlo: Na Křivině 1362/6

IČO: 05058279

DIČ: CZ 8454202196

zapsané v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.mamalatte.cz

(dále jen „Prodávající“)

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování: Denisa Písaříková, Na Křivině 1362/6, 140 00, Praha 4 – Michle

Email:  denisa@mamalatte.cz

Telefon: 603402269

Bankovní účet Prodávajícího: 1020887627/6100

 

I. Úvod

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí v souladu s dikcí § 1751 zákona
  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, (dále jen „občanský zákoník“)  pro nákup v internetovém obchodě „Mamalatté“ provozovaném Prodávajícím na internetové adrese www.mamalatte.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. OP upravují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že v plném rozsahu akceptuje tyto OP, a že se s nimi podrobně seznámil.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito OP – občanským zákoníkem
  a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP – občanským zákoníkem.

II. Vymezení pojmů

 1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit zboží prostřednictvím internetového obchodu.
 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo
  s ním jinak jedná.
 3. Zbožím prodávaným prostřednictvím internetového obchodu jsou rozuměny především šátky na nošení dětí konkrétněji specifikované v internetovém obchodě Prodávajícího.

 

III. Objednávka

 • Internetový obchod obsahuje podrobný seznam zboží, bližší informace o něm a ceny jednotlivého zboží. Konečná cena zboží v internetovém obchodě zahrnuje i DPH. Uvedené ceny nezahrnují balné, náklady na dopravu nebo na dodání zboží Kupujícímu. Bližší informace o nákladech na balné a dopravu nebo dodání zboží jsou dále uvedeny v OP. Tyto ceny platí pouze při doručování zboží v rámci území České republiky.
 • Veškeré objednávky Kupujícího podané prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího jsou považovány za závazné. Objednávka obsahuje zejména: přesný název objednaného zboží (popř. číselné označení zboží), celkový počet ks zboží, osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo,
  e-mailovou adresu), způsob úhrady a způsob dopravy.
 1. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Prodávající je povinen odeslat Kupujícímu bezodkladně po přijetí jeho objednávky na e-mail Kupujícího „Potvrzení o přijetí objednávky.“
 1. V kupní smlouvě je možné ujednat si ustanovení odchylná od OP. V takovém případě odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením OP.
 1. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedohodnou-li se Prodávající
  a Kupující jinak, jsou Kupní smlouva a OP vyhotoveny v českém jazyce.
 1. Místem dodání zboží je adresa, kterou Kupující uvede ve své objednávce.

IV. Platební a dodací podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu společně s kupní cenou také balné
  a náklady spojené s dodáním zboží, jejichž výše je uvedena na internetovém obchodu Prodávajícího a bude dále konkretizována též v písemné objednávce a v její akceptaci.
 1. Kupující může zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží těmito způsoby:
 • platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku
 • platba v hotovosti – při osobním převzetí zboží
 • bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 1020887627/6100

Vybraný způsob platby uvede Kupující ve své objednávce.

 1. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena včetně balného a nákladů spojených s dodáním zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena včetně balného a nákladů spojených s dodáním zboží splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 1. V případě platby bezhotovostně je Kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 1. Prodávající vyhotoví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 1. Způsoby dodání zboží jsou blíže specifikovány na webových stránkách internetového obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude vybrán Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu a budou také dále uvedeny
  v objednávce Kupujícího a v akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.
 • při nákupu zboží nad 8 000,- Kč jsou náklady na dodání zdarma
 • při osobním odběru na kontaktní adrese Prodávajícího jsou náklady na dodání zdarma
 • při dodání zboží prostřednictvím České pošty
  • (Balík do ruky) jsou náklady na dodání 145,- Kč
 • při platbě zboží na dobírku je účtován poplatek (35 Kč)

Balné se neúčtuje.

Osobní odběr na kontaktní adrese Prodávajícího je možný pouze po předchozí domluvě.

 1. Prodávající má nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 300,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 3000 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit, v situaci, kdy Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito OP.
 1. Je-li nutno z důvodů na straně Kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
 1. Pod pojmem dodání zboží se dle OP rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím není považováno za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby při převzetí zboží zkontroloval neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámil přepravci a také Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. V případě, že je obal porušen Prodávající doporučuje, aby Kupující zásilku otevřel přímo před doručovatelem nebo pracovníkem České pošty, který o tomto kroku provede písemný zápis včetně změn ve váze a obsahu zásilky, v případě, že nebude zásilka kompletní, nemusí ji Kupující převzít a doručovatel ji vrátí zpět na adresu Prodávajícího.
 1.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně balného a nákladů na dodání) a převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. např. je-li zboží pro něj připraveno k převzetí).

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku
  (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 1. Kupující je povinen Prodávajícímu odeslat odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě dle čl. V bod 1. této smlouvy, a to na kontaktní adresu Prodávajícího. V tomto případě se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li  Kupující  od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  do čtrnácti dnů od odstoupení od

Smlouvy zboží, které od něho obdržel na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

 1. Kupující je povinen přiložit spolu s vráceným zbožím kopii objednávky nebo faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy
  a zvoleném způsobu vrácení peněz. Písemné vyjádření kupujícího musí rovněž obsahovat kontaktní údaje kupujícího, adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
 1. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do  čtrnácti  dnů  od  odstoupení  od  smlouvy,  všechny peněžní prostředky, které od něho  na  základě  kupní smlouvy  přijal,  stejným způsobem nebo způsobem, jaký Kupující požadoval, přičemž ale vždy
  i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto projevuje svůj bezvýhradný souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
 1. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 1. V případě, že Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 1. Kupující si je vědom toho, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny
  a nákladů na dodání zboží.
 1. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.
 1. Kupující si je vědom toho, že v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo
  o dodávce zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

VI. Odpovědnost za vady

 • Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí především dikcí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku.
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával
  s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 1. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující
  u Prodávajícího na kontaktní adrese Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

VII. Reklamace

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitelem za to, že zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 1. Kupující je povinen reklamovat zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy zjistil vadu zboží. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
 1. Za situace, kdy se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zboží Kupujícím užíváno, a tato vada je odstranitelná, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Je-li vada odstranitelná na dosud nepoužitém zboží, vzniká Kupujícímu právo na výměnu vadného výrobku za bezvadný nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. V případě neodstranitelné vady bránící tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bezvadné, má Kupující právo na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu
  z kupní ceny anebo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 1. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, v případě, že Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud si vadu způsobil sám.  Kupující nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, ani na dodání nového zboží, pokud nemůže zakoupené zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí v případech výslovně stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může Kupující po Prodávajícím požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupujícímu vzniká právo na přiměřenou slevu i za situace, kdy Prodávající nemůže Kupujícímu dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.
 1. Nároky z odpovědnosti za vady a záruka se nevztahují na zboží, u kterého Kupující uplatnil reklamaci u Prodávajícího po uplynutí záruční doby, vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U prodávaného použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně
  a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.
 1. Prodávající neodpovídá za vady a škody vzniklé v důsledku nesprávného uvázání šátku nebo nesprávné manipulace se šátkem.
 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího a doručit reklamované zboží na kontaktní adresu Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení a současně ke zboží doložit doklad o koupi zboží, popsat vadu zboží a navrhnout způsob řešení reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00069105 / 001.
 1. Kupující dává tímto souhlas se zpracováním a shromažďováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci do internetového obchodu (dále jen „osobní údaje“), a to až do doby než  Kupujícímu písemně vyjádří svůj nesouhlasu s výše uvedeným zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
 1. Prodávající má právo pověřit zpracováním osobních údajů Kupujícího třetí osobu jakožto zpracovatele osobních údajů.
 1. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího kdykoliv odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě.
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány buď v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo
  v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 1. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo externí zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
  s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může kdykoliv požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o jeho vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Současně má Prodávající právo požadovat za tyto informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2016
 1. Prodávající si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek kdykoliv změnit nebo doplnit. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 1. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím. Mimosoudní řešení sporu je upraveno v ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti podle § 20n zák. o ochraně spotřebitele, přičemž tento návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Název: Mamalatté

Sídlo: Na Křivině 1362/6

IČO: 05058279

DIČ: CZ 8454202196

zapsané v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.mamalatte.cz

(dále jen „Prodávající“)

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování: Denisa Písaříková, Na Křivině 1362/6, 140 00, Praha 4 – Michle

Email:  denisa@mamalatte.cz

Telefon: 603402269

Bankovní účet Prodávajícího: 1020887627/6100

 

I. Úvod

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí v souladu s dikcí § 1751 zákona
  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, (dále jen „občanský zákoník“)  pro nákup v internetovém obchodě „Mamalatté“ provozovaném Prodávajícím na internetové adrese www.mamalatte.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. OP upravují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že v plném rozsahu akceptuje tyto OP, a že se s nimi podrobně seznámil.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito OP – občanským zákoníkem
  a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP – občanským zákoníkem.

II. Vymezení pojmů

 1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit zboží prostřednictvím internetového obchodu.
 2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo
  s ním jinak jedná.
 3. Zbožím prodávaným prostřednictvím internetového obchodu jsou rozuměny především šátky na nošení dětí konkrétněji specifikované v internetovém obchodě Prodávajícího.

 

III. Objednávka

 • Internetový obchod obsahuje podrobný seznam zboží, bližší informace o něm a ceny jednotlivého zboží. Konečná cena zboží v internetovém obchodě zahrnuje i DPH. Uvedené ceny nezahrnují balné, náklady na dopravu nebo na dodání zboží Kupujícímu. Bližší informace o nákladech na balné a dopravu nebo dodání zboží jsou dále uvedeny v OP. Tyto ceny platí pouze při doručování zboží v rámci území České republiky.
 • Veškeré objednávky Kupujícího podané prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího jsou považovány za závazné. Objednávka obsahuje zejména: přesný název objednaného zboží (popř. číselné označení zboží), celkový počet ks zboží, osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo,
  e-mailovou adresu), způsob úhrady a způsob dopravy.
 1. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Prodávající je povinen odeslat Kupujícímu bezodkladně po přijetí jeho objednávky na e-mail Kupujícího „Potvrzení o přijetí objednávky.“
 1. V kupní smlouvě je možné ujednat si ustanovení odchylná od OP. V takovém případě odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením OP.
 1. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedohodnou-li se Prodávající
  a Kupující jinak, jsou Kupní smlouva a OP vyhotoveny v českém jazyce.
 1. Místem dodání zboží je adresa, kterou Kupující uvede ve své objednávce.

IV. Platební a dodací podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu společně s kupní cenou také balné
  a náklady spojené s dodáním zboží, jejichž výše je uvedena na internetovém obchodu Prodávajícího a bude dále konkretizována též v písemné objednávce a v její akceptaci.
 1. Kupující může zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží těmito způsoby:
 • platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku
 • platba v hotovosti – při osobním převzetí zboží
 • bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 1020887627/6100

Vybraný způsob platby uvede Kupující ve své objednávce.

 1. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena včetně balného a nákladů spojených s dodáním zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena včetně balného a nákladů spojených s dodáním zboží splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 1. V případě platby bezhotovostně je Kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 1. Prodávající vyhotoví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 1. Způsoby dodání zboží jsou blíže specifikovány na webových stránkách internetového obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude vybrán Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu a budou také dále uvedeny
  v objednávce Kupujícího a v akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.
 • při nákupu zboží nad 8 000,- Kč jsou náklady na dodání zdarma
 • při osobním odběru na kontaktní adrese Prodávajícího jsou náklady na dodání zdarma
 • při dodání zboží prostřednictvím České pošty
  • (Balík do ruky) jsou náklady na dodání 145,- Kč
 • při platbě zboží na dobírku je účtován poplatek (35 Kč)

Balné se neúčtuje.

Osobní odběr na kontaktní adrese Prodávajícího je možný pouze po předchozí domluvě.

 1. Prodávající má nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 300,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 3000 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit, v situaci, kdy Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito OP.
 1. Je-li nutno z důvodů na straně Kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
 1. Pod pojmem dodání zboží se dle OP rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím není považováno za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby při převzetí zboží zkontroloval neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámil přepravci a také Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. V případě, že je obal porušen Prodávající doporučuje, aby Kupující zásilku otevřel přímo před doručovatelem nebo pracovníkem České pošty, který o tomto kroku provede písemný zápis včetně změn ve váze a obsahu zásilky, v případě, že nebude zásilka kompletní, nemusí ji Kupující převzít a doručovatel ji vrátí zpět na adresu Prodávajícího.
 1.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně balného a nákladů na dodání) a převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. např. je-li zboží pro něj připraveno k převzetí).

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku
  (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 1. Kupující je povinen Prodávajícímu odeslat odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě dle čl. V bod 1. této smlouvy, a to na kontaktní adresu Prodávajícího. V tomto případě se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li  Kupující  od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  do čtrnácti dnů od odstoupení od

Smlouvy zboží, které od něho obdržel na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

 1. Kupující je povinen přiložit spolu s vráceným zbožím kopii objednávky nebo faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy
  a zvoleném způsobu vrácení peněz. Písemné vyjádření kupujícího musí rovněž obsahovat kontaktní údaje kupujícího, adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
 1. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do  čtrnácti  dnů  od  odstoupení  od  smlouvy,  všechny peněžní prostředky, které od něho  na  základě  kupní smlouvy  přijal,  stejným způsobem nebo způsobem, jaký Kupující požadoval, přičemž ale vždy
  i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto projevuje svůj bezvýhradný souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
 1. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 1. V případě, že Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 1. Kupující si je vědom toho, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny
  a nákladů na dodání zboží.
 1. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.
 1. Kupující si je vědom toho, že v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo
  o dodávce zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

VI. Odpovědnost za vady

 • Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí především dikcí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku.
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával
  s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 1. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující
  u Prodávajícího na kontaktní adrese Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

VII. Reklamace

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitelem za to, že zboží při převzetí nemá vady, a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
 1. Kupující je povinen reklamovat zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy zjistil vadu zboží. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
 1. Za situace, kdy se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zboží Kupujícím užíváno, a tato vada je odstranitelná, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Je-li vada odstranitelná na dosud nepoužitém zboží, vzniká Kupujícímu právo na výměnu vadného výrobku za bezvadný nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. V případě neodstranitelné vady bránící tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bezvadné, má Kupující právo na výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu
  z kupní ceny anebo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 1. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, v případě, že Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud si vadu způsobil sám.  Kupující nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, ani na dodání nového zboží, pokud nemůže zakoupené zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí v případech výslovně stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může Kupující po Prodávajícím požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupujícímu vzniká právo na přiměřenou slevu i za situace, kdy Prodávající nemůže Kupujícímu dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.
 1. Nároky z odpovědnosti za vady a záruka se nevztahují na zboží, u kterého Kupující uplatnil reklamaci u Prodávajícího po uplynutí záruční doby, vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U prodávaného použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně
  a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu.
 1. Prodávající neodpovídá za vady a škody vzniklé v důsledku nesprávného uvázání šátku nebo nesprávné manipulace se šátkem.
 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího a doručit reklamované zboží na kontaktní adresu Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení a současně ke zboží doložit doklad o koupi zboží, popsat vadu zboží a navrhnout způsob řešení reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00069105 / 001.
 1. Kupující dává tímto souhlas se zpracováním a shromažďováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci do internetového obchodu (dále jen „osobní údaje“), a to až do doby než  Kupujícímu písemně vyjádří svůj nesouhlasu s výše uvedeným zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
 1. Prodávající má právo pověřit zpracováním osobních údajů Kupujícího třetí osobu jakožto zpracovatele osobních údajů.
 1. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího kdykoliv odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě.
 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány buď v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo
  v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 1. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo externí zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
  s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může kdykoliv požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o jeho vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Současně má Prodávající právo požadovat za tyto informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2016
 1. Prodávající si vyhrazuje právo znění obchodních podmínek kdykoliv změnit nebo doplnit. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 1. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím. Mimosoudní řešení sporu je upraveno v ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti podle § 20n zák. o ochraně spotřebitele, přičemž tento návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

MOŽNOSTI PLATBY

Dobírkou

Bankovním
převodem

ZPŮSOB DOPRAVY

Pošta

Osobní
odběr

KONTAKTY

Mamalatté

Na Křivině 1362/6
14000 Praha 4
Česká republika
Tel.: 603 402 269

DALŠÍ

O NÁS

NOVINKY E-MAILEM

OBCHODNÍ PODMÍNKY

MOŽNOSTI PLATBY

Dobírkou

Bankovním
převodem

ZPŮSOB DOPRAVY

Pošta

Osobní
odběr

KONTAKTY

Mamalatté

Na Křivině 1362/6
14000 Praha 4
Česká republika
Tel.: 603 402 269

DALŠÍ

O NÁS

NOVINKY E-MAILEM

OBCHODNÍ PODMÍNKY